Elindul a sittlerakó rekultiváció közbeszerzési eljárása

2023.04.06-án két napirendet tárgyalt a képviselő-testület. A Sittlerakó rekultivációs projekt felgyorsítását eredményezi az egyhangú szavazással elfogadott határozati javaslat. A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes volt. Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kiss László, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté a javaslatról támogató döntést hozott.

Bejelentéssel távol: Karászi László, Malaczkó István

Napirend Szavazások
1.)    Tököli hulladéklerakó rekultivációja tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak jóváhagyása 10 egyhangú igen
2.)    Óvodai beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre 10 egyhangú igen

Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (Tököl, Aradi u. 56.)
2023. április 6. (csütörtök) 18,00 órától: SZISE – PEAC felnőtt női kézilabda

Művelődési Központ és Könyvtár ( Tököl, Kossuth Lajos u. 66.)
2023. április 9. (vasárnap) 20,00 órától: Húsvéti Rác bál

Családi Vasárnap a Húsvét jegyében

A Művelődési Központ és Könyvtár – minden évben – a húsvéti és karácsonyi ünnepek előtt Családi Vasárnapot rendez, melyen a 2-3 évestől a 70 éves körig minden korosztály képviselteti magát.

A szülők, nagyszülők hozzák a gyerekeiket, unokáikat, hiszen ez a nap elsősorban róluk szól.

Április 2-án mintegy 250 fő részvételével nagyszerű délután kerekedett. Kézműves foglalkozás, népi játszótér, arcfestés, lufihajtogatás, légvár, tojáskeresés, húsvéti versek, dalok, táncházak, sütemények, szörpök, mind-mind szerepeltek a palettán.

A nagyszerű, minden résztvevő megelégedését kivívó rendezvényt a Kolompos Együttes koncertje zárta.

Újabb sikeres takarítási akció

Tököl Város Önkormányzata a lehetőségeihez képest egy évben többször is szervez szemétgyűjtést és ezenkívül segítjük a helyi önszerveződő akciókat. Az elmúlt hetekben a Tököli Gazdák Vadásztársaságának akcióját és Szigetmajor takarítását segítettük. Folyamatosan partnerei vagyunk a civil kezdeményezéseknek is. Ezek során igény szerint zsákot, konténert és kesztyűket biztosítunk a résztvevőknek.

A város vezetése sikeresen használja ki az illegális hulladék gyűjtésére lehetőséget adó pályázatokat. Az elmúlt években 11 M Ft összegben, 200 m3 hulladékot szállítottunk el a város környezetéből. Évek óta résztvevői vagyunk az országos „TeSzedd!” akciónak, melyre az idén is sor kerül.

Legutóbb a Nagy- Dunapart környékének megtisztítására irányuló kezdeményezést jeleztek a Polgármesteri Hivatal felé.

Eötvös Miklós szervezőtől tájékoztatást kaptunk arról, hogy milyen segítségre van szükség s ezt igény szerint biztosítottuk. A hétvégi munkában több mint harminc természetet kedvelő tököli vett részt. A fotók mutatják, hogy nem flakonok, zacskók összeszedésére volt szükség. Az építési törmelék,  lakásfelújítás, költözés felesleges hulladéka mellett autógumik, matracok töltötték meg a 4 konténert. Eötvös Miklós instrukciói alapján a Polgármesteri Hivatal munkatársa Kőszeri Ferenc segítette a csoportos munkát.

Köszönjük Eötvös Miklósnak a kezdeményezést és szervezést, s a résztvevők odaadó munkáját.

Fotók: Eötvös Miklós és Kőszeri Ferenc

Húsvéti üzenet Kozma Imre atyától

Szeretett magyar hazám parlamentje váratlan ajándékkal lepte meg nemzetünket.

Vészterhes és nemzeti kultúránktól, hagyományainktól idegen időszak után 2017-ben és ezt követően munkaszüneti nappá nyilvánította Nagypénteket.

Úgy 50 évvel ezelőtt tanúja voltam három nagy magyar beszélgetésének. Egy szobrászművész, egy drámaíró és egy költő beszélgettek.

A drámaíró vetette fel: Az emberi élet műfaját tekintve dráma. Bizonygatta, hogy a szeretet drámai, mert ha az ember igazán szeret, kiszolgáltatja magát, belehal a szeretetbe.

A kereszt sötétségében az Istentől elhagyatott, bár az Atyát soha el nem hagyó Fiú kiáltásával megvalósul Isten közelsége, „Aki megközelíthetetlen fényben lakozik”. A szeretetnek ebből az egymásra találó diadalából született Húsvét öröme.

Napjainkban tanúi vagyunk Európa erkölcsi kimerülésének. Sőt az erkölcsi gondolkodás teljes felfüggesztésének lehetünk tanúi. Ez a szemlélet minden kérdést az egyén világába utal, és minden egyetemes fogalmat gyanús szemmel néz. Az erkölcsi tehermentesítéssel foglalkozik, tompítja az együttérzés kézzelfogható megnyilatkozásait, ugyanakkor álmodozva nagy igazságokról szónokol.

Hiányzik-e nekik a Közel-Keleten bölcsőjében haldokló kereszténység? Hiányoznak-e nekik a népesedési egyensúlyát vesztett Nyugaton az anyaméhben elpusztított magzatok?

Napjainkban felmerül az a kérdés is, nyugtalanítja-e kereszténységünket az ártatlanul szenvedők sorsa? Az üldözött keresztények és más üldözöttek sorsa?

A kereszténységnek kötelessége lenne, hogy a szenvedésre való érzékenységgel, a rábízott igazság erejével harcoljon egy mindenkire érvényes erkölcsért. A felejtésnek mindig következményei vannak. Nem veszítünk-e el valamit emberségünkből, ha engedünk a felejtésnek? Mert életünknek nem csak felszíni története van, hanem mélytörténete is van, s azon mélységes sebet ütnek a tragédiák.

Feljajdulunk, mi zajlik Európában és az európai kereszténységben? Nem Európában hirdették-e először nyilvánosan „Isten halálát”? Nem ugyanitt, Európában készítenek-e föl minket már jó ideje az „ember halálára”?

Csak néhány tünetet jelzek. Európa modernizálódási folyamatai nem megerősítik, hanem gyengítik az ember egyediségét és a személyes kapcsolatok kialakítására való képességét és történelmi tudatát. A civilizáció árucsere forgalma a gazdaságon túl társadalmunk lelki alapjaiba is beépült, gyarmatosította szívünket. Minden kicserélhetőnek tűnik, az emberek közötti kapcsolatok is. Történelmi emlékeink területén sem az erkölcsi felelősség az iránymutató, egyre inkább az objektívnek beállított ártatlanság. Az életünket magával rántó szédületes felgyorsulás, a fogyasztás, a divatok követhetetlen változásai, semmiféle konkrét szemlélet kialakítását nem teszik lehetővé. Csak követjük az eseményeket.

Gyermekkori fantáziaképeinkhez sem fordulhatunk, mert játékautomatákkal megfojtottuk őket, mielőtt kialakulhattak volna. A tömegmédiumok információáradata sem csupán a felvilágosítást szolgálja, hanem éretlenséget is szül, mentesíti az embert, hogy önállóan értelmezze a történteket.

Az ember nem önfeledten él, mint az állat. Az ember önmagára eszmél, örömét leli abban, hogy önmagát alakítsa. Végső soron minden ember elé odanyílik a tökéletesség kihívása: „A mindenséggel mérd magad”! Jézus, amikor az ember rendeltetését és a tökéletesség mércéjét tisztázza, vakmerően így fogalmaz: „Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei Atyátok tökéletes”. Nem erkölcsi törvényt közöl ez a parancs, hanem kegyelmi erőt. Isten tökéletességével az lehet tökéletes, akiben Isten kegyelme működik.

Emberi életünk, keresztény életünk pedig küldetésszerűen nem önkéntes jellegű, hanem tényszerű, éspedig lelkiismereti háttérrel, vagyis felébredt felelősségtudattal a teremtett világért és egymásért; valamint erkölcsi bizonyossággal, amely az egészséges lélek sajátja, amely mindig-érvényes normákhoz igazodik, normakövető, tehát normális.

Máltai vezetőként tudom, hogy társadalomkritikai éberségű kereszténységre van szükség, amely Jézust osztatlan szívvel követi, és az éhezőkben, szomjazókban, idegenekben, mezítelenekben, fogvatartottakban Urunkat szolgáljuk, Urunkkal találkozunk. Ha jól értem a Biblia intéseit, Jézus útmutatásait, akkor Isten és ember titokzatos szövetsége abban tapasztalható meg, ahogyan mások szenvedéséhez viszonyulunk.

Irgalmasrendi szerzetesként kérdezem: Van-e nagyobb lehetősége a szegénynek, a betegnek az irgalmasok ajándékánál, akik Istenes Szent János példájára irgalmas szeretettel szolgálnak. Szeretettel, amely kiszolgáltatja magát, irgalommal, amely védettséget is garantál?

Kozma Imre OH
prior

Tököl Város Képviselő-testülete nevében áldott húsvétot kíván Hoffman Pál polgármester!

Köszönjük a húsvéti tojásfa és díszkút dekorációt a Millennium szökőkútnál a Szivárvány Óvoda munkatársainak, a Piac téren lévő nyuszi díszek készítését és kidíszítését Burlovics Attilának és a Hagyományőrző Óvoda munkatársainak, valamint köszönjük a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak a húsvéti tavaszköszöntést.

Közlemény

Sajnálatos módon folyamatossá vált az önkormányzati közigazgatási munkával kapcsolatos téves tájékoztatás. A legújabb a kutakkal kapcsolatos információk félremagyarázása.

Alapvető ismerethiányt mutat a más településekkel való összevetés, mert a településekre eltérő területi lehatárolások vonatkoznak.

A Tököli Polgármesteri Hivatal a korábbi években is maximális rugalmassággal segítette az érdeklődőket, s ez így van most is.

Kérjük, hogy a pontos információkért mint eddig is, forduljanak a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz.

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási tanács ülése

2023. március 31.

Csőzik László elnök úr köszöntője után a 11 önkormányzat polgármestere, alpolgármestere elfogadta a napirendeket. Elsőként Dr. Szabó Bence, az újonnan alakult MOL MOHV vezető tanácsadóját hallgatták meg, aki ismertette az új koncessziós rendszer alapvetéseit. Ebben elkülönül egymástól a hulladékgyűjtés és a feldolgozás. Ezeket külön szerződésekkel rendezik úgy, hogy a lakosság a szervezeti változásból minél kevesebbet érzékeljen.

A cél, hogy minden területen a jelenleg is megfelelő színvonalon dolgozó cég maradjon. Az ÉTH-val nevesített közszolgáltatóként kívánnak szerződést kötni. A térségben feladatot jelent az alvállalkozókkal kialakított kapcsolat zökkenőmentessé tétele.

A témához tartozik, hogy az országot hat régióként látják el a koncessziós szerződésbe vont társulások. Miután Tökölön a hulladékgyűjtést és szállítást az ÉTH saját tevékenységben végzi, az alvállalkozói egyeztetés bennünket nem érint.

A leglényegesebb kérdések a lakossági árra és az alvállalkozói számlák rendezésére vonatkoztak. A társulás területén a Szákom, az Aries, a GYTH és az ÉTH dolgozik velük. A lakossági díjak nem változnak, azok a 2013-ban megállapított, jelenleg is érvényes szinten maradnak. Az új szervezeti felállás 2023. július 1-vel alakul ki.

A Társulási Tanács erre a félévre nem emelt tagdíjat, s tudomásul vette Budaörs, Vecsés, Százhalombatta társulásból való kiválási szándékát.

Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (Tököl, Aradi u. 56.)

2023. március 31. (péntek) 17,00 órától: VSK Tököl – Albertirsa lány U17 kézilabda

 

Sportpálya (Tököl, Sport utca)

2023. április 1. (szombat) 15,30 órától: VSK Tököl – Pilisi LK-Legenda Sport I. oszt felnőtt bajnokság
2023. április 2. (vasárnap) 10,00 órától: VSK Tököl – Kincsem SE II. U15 II.osztály
2023. április 2. (vasárnap) 13,00 órától: VSK Tököl – Astra HFC-Üllő II. U19-es bajnokság IV. osztály

Művelődési Központ és Könyvtár (Tököl, Kossuth L. u. 66.)

2023. április 2. (vasárnap) 14,00- 18,00 óráig: Nyusziváró családi vasárnap

 

Megbeszélés a Fővárosi Vízművek Zrt vezérigazgatójával

Látogatást tett Tökölön Hoffman Pál polgármester úrnál a Fővárosi Vízművek Zrt vezérigazgatója Csörnyei Géza Úr, valamint dr. Dienes Adrienn Koordinációs és Kapcsolattartási Osztályvezető, Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató és Brandstätter Gábor Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs Igazgató.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megbeszélésen azokat a fontos témákat érintették, amelyek a közelmúltban feladatot jelentettek. Mindkét fél várakozó álláspontra helyezkedett a víz-, csatorna szolgáltatásnál az üzemeltető változtatásra vonatkozó döntéssel kapcsolatban. Áttekintették a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott feladatokat, s az ezekhez rendelhető forrásokat. Megállapították, hogy a jelek szerint a Szigetszentmiklóssal tervezett közös pályázat sorsa kétséges, miután az Szigetszentmiklós város és az ottani beruházók által biztosított forrásokból fog megvalósulni.

Természetesen elemezték a tököli szennyvíztisztító kapacitás lekötöttségéből adódó helyzetet is. Figyelemmel kísérik a használati tapasztalatokat és változásokat, de nem vetik el a tulajdonos Halásztelekkel, Szigethalommal közös bővítési pályázat tervét sem.

Aktuális feladatként jelentkezik a 10 évenként esedékes vagyonértékelés és az ügyfélszolgálat kérdése. Hoffman P

ál polgármester megerősítette a helyi ügyfélszolgálat további fenntartására vonatkozó igényét. Eltérő álláspontokat fogalmaztak meg az átemelő meghibásodással kapcsolatos felelősség megállapításnál. Az egyetemes felelősségre kialakított Fővárosi Vízművek álláspontjával szemben a város vezetése a lakossági észrevételezést támogatja.

Ebben a témában Dr. Koczka Gábor ügyvéd úr 112 érintett ügyfél megbízásából a város felkérésére jár el. Mellékeljük az ügyvéd úr által készített összefoglalót.

FVM Zrt – csatorna összefoglaló 202303 2_

 

Nagy ugrások és kis lépések a gyerekekért

Az elmúlt hetekben minőségi változást értünk el az iskolai, óvodai étkeztetés tekintetében.

Az óvodai ellátásban hoz jelentős változást a Napsugár és Horvát Óvoda korszerűsítése, bővítése. A kiviteli terv elkésztésének határideje: 2023.04.21.

Ezek mellett a nagy horderejű ügyek mellett aktuális örömeink is vannak. Kinyilvánítottuk együttműködési készségünket a Hagyományőrző Óvodára tervezett energiahatékonyságot eredményező programra, s a „nagy” bölcsődében is elkészült a hangulatos térhatároló kerítés.

Pályázatok – Csapadékvíz elvezetés és belterületi út aszfaltozás

  • Tököl városa is pályázott a belterületi utak aszfaltozására kiírt TOP PLUSZ pályázaton. A pályázat megfelelt a kiírási feltételeknek, és a tisztázó kérdésekre is választ adtunk.
    A TOP Plusz pályázati csoporthoz rendelt keret szűkössége miatt pályázatunk forrás hiány miatt nem részesült támogatásban. Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőséget is.
  • Érvényes vízjogi üzemeltetéssel lezárult az Északi kertváros csapadékvíz elvezetés II. ütemének beruházása. A rendszer az I. ütemhez tartozik, amely már rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az engedély 2033. március 31-ig hatályos. A II. ütem 174 mFt pályázati támogatással valósult meg. Természetesen fontos a végleges engedély, de legalább ilyen fontos az a lakosság által tapasztalt pozitív változás, amit az építkezés eredményezett.

Tavaszi munkálatok viharkárral nehezítve

A Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának munkatársaival és a Városgondozási Csoport vezetésével egyeztetett Hoffman Pál polgármester.

A tavaszi feladatokat felgyorsítandó a kátyúzás, az utak gréderezése, a játszóterek felülvizsgálata, a buszmegállók felújítása, s az elhasználódott, tönkretett padok felújítása, hulladékgyűjtő edények beszerzése már folyamatban van.

A csapadékvíz elvezető árkok, a forgalomtechnikai változások felmérésére a közeljövőben kerül sor.

Tájékoztatás hangzott el a szélvihar okozta kárelhárításról is.

Köszönjük a lakossági bejelentéseket, természetesen a fontossági sorrendeket kialakítva minden helyszínt rendezünk.

…az élhető kisváros

akadálymentes