Az intézményi ingatlan és helyiség hasznosítások során alkalmazandó bérleti díjak felülvizsgálata

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal döntött az intézményi ingatlan és helyiség hasznosítások során alkalmazandó bérleti díjakról. A 161/2012. (VII.11.) számú határozattal pedig arról, hogy ezeket a díjakat évente az infláció mértékével módosítani kell. A KSH által közzétett fogyasztóiár-index 2023. évre vonatkozóan 17,6 %, ezzel a mértékkel számolt a Polgármesteri Hivatal a díjak emelésénél.
Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határozattal módosított intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakat 2024. február 1. napjától a melléklet szerint emeli meg.

Az élelmiszer infláció mértékével emelt a közétkeztető

Jelenleg a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. látja el a közétkeztetési közszolgáltatási feladatokat városunkban. A közöttünk létrejött szerződés VI/5. pontja alapján (a vállalkozói díj alapját képező egységárak minden év március 1. napjától automatikusan emelkednek a KSH által közzétett élelmiszerár infláció mértékével, ami 2023-ban 25,9% volt) a szolgáltató vállalkozási díjemelésre jogosult.
Az Önkormányzat a szociális étkeztetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján biztosítja.
Az Szt. 115. §-a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A szállító részére fizetendő díj, vagyis a vételár, amennyiért az önkormányzat megvásárolja az ételt, nyersanyag- és rezsiköltséget is tartalmaz, illetve az önkormányzatnak a tálalókonyha üzemeltetéssel kapcsolatban is keletkezik költsége, így a nyersanyagáron felül fennmaradó összeg az önkormányzatot terheli.
Az étkeztetésért a nyersanyagköltséggel azonos összegű térítési díjat fizetnek a szolgáltatást igénybe vevők.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségét a tárgyévre tervezett adatok alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§-a szerint felülvizsgálta. A bölcsődei gondozásért a továbbiakban sem kíván személyi térítési díjat megállapítani. Az intézményi térítési díj összege a 2024. évben: a gondozás esetében 0,-Ft, azaz nulla forint.