Új kerékpárút nyomvonalterv készül

Valótlan információként terjed, hogy a Tököl-Szigetújfalu közötti kerékpárút kialakításához területeket vettek el a gazdáktól. A valóságot a mellékelt Földhivatali döntés igazolja.

„Az …. azonosítókkal rendelkező változási vázrajz záradékolási, nyilvántartásba vételi eljárást visszautasítom.

Indokolás

A fenti táblázatban felsorolt helyrajzi számokhoz tartozó ügyiratszámok szerint készített változási vázrajz vizsgálati és záradékolás iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI.29.) AM rendelet (a továbbiakban: Amr.) 47. § (1) bekezdés alapján visszautasítottam, tekintettel arra, hogy nem teljesültek az (Amr.47 § (5) bekezdésében foglaltak. Termőföldet érintő változás esetén a változási vázrajzot a földmérési vizsgálattal egy eljárásban mezőgazdászi szempontból is vizsgálni és záradékolni kell. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdász záradékával a vázrajzot nem látta el, a 17609-21/2024. ügyiratszámon kelt határozata alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az Ákr. 112. § (2) c) pontja alapján a hatóság eljárást visszautasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A fellebbezés kizárásáról az Ákr. 116. § (1) bekezdés alapján adtam tájékoztatást. Az Ákr. 114- § (V bekezdés alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.”

Ez figyelemmel a tulajdonosok és a képviselő-testület közös álláspontjára, a beterjesztett nyomvonal elutasításáról ad tájékoztatást.

Hoffman Pál polgármester és Gabara János, a Gazdakör elnöke továbbra is a kerékpárút állami területeken történő építését javasolja.

Cáfolat – Ismét valótlan hitelszámokkal riogatják a tökölieket

2024. május 6-án elfogadta a képviselő-testület a 2023-as év költségvetési beszámolóját és a 2024-es költségvetés első módosítását. Ezekből kiderül, hogy a 2024-ben lejáró Bölcsőde építésre felvett hitel visszafizetését követően 2027-ig évente 48,5 M Ft hitelt törleszt a város.

Miután a hitelterhekkel kapcsolatban ismét tudatosan valótlan számok kerültek az internetes nyilvánosságba, bemutatjuk az elfogadott rendelet valódi számait. Az idézett szöveg, a táblázatok és a számok bizonyítják, hogy a város hosszútávú hitelterhe 194 M Ft.

2023. évi zárszámadási rendelet szöveges előterjesztése:

„Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztésére összesen 56.488.840 Ft-ot fordítottunk, melyből 48.484.840 Ft a 400mFt fejlesztési célú hitel és 8.004.000 Ft pedig a bölcsődeépítéssel kapcsolatos hitelünk tőketörlesztése.”

2023. évi zárszámadási rendelet 16. melléklete:

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány (2023.december 31-i állapot)
„Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.  2014. 2024.          6 039 000
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.  2019. 2027.     193 939 430
Összesen:        199 978 430   

2024. évi költségvetési rendelet szöveges előterjesztése:

„Felhalmozási finanszírozási kiadások 54.524.000 Ft, ebből 6.039.000 Ft a bölcsődeépítésre felvett 66.069.000 Ft összegű hitel tőketörlesztésének, és a 400.000.000 Ft összegű, fejlesztési célú célhitel 48.485.000 Ft összegű törlesztésének 2024. évi üteme.”

2024. évi költségvetési rendelet 17. melléklete:

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány (2024.január 1-i állapot)
„Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.  2014. 2024.          6 039 000
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.  2019. 2027.    193 939 430
Összesen:        199 978 430   

Szó sincs tehát 800 M Ft-os, meg 1 milliárdos hitelről, ezt a képviselő-testületi ülésen résztvevők pontosan tudják.

A 2024. május 6-ai képviselő-testületi ülésen bejelentéssel távol volt Farkas Zsuzsanna, bejelentés nélkül távol volt Karászi László, a képviselő-testület Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Füle Zoltán és Vukov Máté 2 tartózkodó szavazatával elfogadta a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását.